Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Vision, Värdegrund och Verksamhetsbeskrivning

Västra Götalands Parasportförbund strävar efter att bygga upp ett nätverk av kontakter, framförallt med idrotten, skolor, familjer, habiliteringar samt med det övriga föreningslivet och på så sätt stöttar vi de föreningar som är knutna till regionens parasportförbund.

Parasport Västra Götaland jobbar med nyrekrytering med prioritet på barn, ungdomar och vuxna, vilket bland annat innebär att vi anordnar Prova På aktiviteter i samarbete med skolor och habiliteringar. Vi anordnar även utbildningar, arbetar med tillgänglighetsfrågor och försöker initiera och leda projekt. Ett viktigt arbete är att utveckla, stödja och vara den förlängda arm våra föreningar behöver för att utveckla sin verksamhet, kompetenshöja sina ledare och nyrekrytera barn, ungdomar och vuxna till parasporten. Vi jobbar även med inkludering och integrering.

Parasportförbundets styrelse och personal arbetar ständigt med Värdegrunder, Visioner och Verksamhetsidéer för att öka förståelsen, bli effektivare i vårt arbete och bli bättre på att kommunicera.

Parasportförbundet inom Västra Götalandsregionen vilar på en stadig grund av värderingar och vi arbetar ständigt med Värdegrunder, Visioner och Verksamhetsidéer för att öka förståelsen, bli effektivare i vårt arbete och bli bättre på att kommunicera. Förbundets fokusområden för 2023-2024 är rekrytering, föreningsrelationer, ungdomsråd, utbildning och nätverk. Vi jobbar utifrån en verksamhetsinriktning med utpekade mål och där vi "Visar vägen och leder utvecklingen". Vi vill "Skapa rörelse för hela rörelse" Alla personer med någon form av funktionsnedsättning, inom grupperna rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell nedsättning i distrikten, skall erbjudas någon form av rörelse eller fysisk aktivitet. Visionen är att vi skall vara ledande inom Parasporten i Sverige vad det gäller utbildning, rekrytering, nätverk och inkludering.

Vi utgår liksom övriga Idrottsrörelsen från följande i uppbyggnaden av vår värdegrund: Allas rätt att vara med, Glädje & Gemenskap, Demokrati, Delaktighet och Rent spel. Dessa värderingar, som kretsar kring nyckelbegreppen respekt, utveckling och samarbete är utgångspunkten för val och ställningstaganden. Värdegrunden är ”kittet” i såväl interna som externa samarbeten.

Vi arbetar utifrån Riksidrottsförbundets värdegrunder och framtida strategi 2025 ”Svensk Idrott – Världens Bästa”. Den handlar om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass.

Vi utgår också ifrån kulturstrategins prioriteringar med att:

  • Öka andelen barn och unga som är aktiva i idrotts-och friluftsliv genom att tillsammans med föreningsliv, kommuner och näringsliv utveckla konceptet rörelseförståelse
  • Verka för en jämlik, jämställd och demokratisk idrottsrörelse och för allas rätt till idrott

• Stärka samverkan mellan den ideella idrottsrörelsen och regionala verksamheter inom områdena kultur och hälsa samt barn och ungas fysiska aktivitet för att nyttja kunskap, och engagemang

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan